Bazy danych i ich aplikacje

 
 
 
 
 

Opis studiów

Celem studiów Bazy danych i ich aplikacje jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami danych oraz systemami informacyjnymi.

W trakcie dwusemestralnych zajęć słuchacze uczą się: posługiwać językiem SQL służącym do komunikacji z bazami danych, prowadzić projekty informatyczne przy użyciu narzędzi komputerowych typu CASE, administrować bazami danych, projektować hurtownie danych i aplikacje typu OLAP (Business Intelligence), a także projektować strony WWW i aplikacje internetowe.

Studia są przeznaczone zarówno dla informatyków, jak i dla specjalistów z innych dziedzin, którzy chcą stosować rozwiązania informacyjne wspomagające ich codzienną pracę zawodową, w szczególności przy prowadzeniu projektów informatycznych.

Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, mające doświadczenie z narzędziami informatycznymi i zamierzające uzupełnić swoje wykształcenie o projektowanie i administrowanie bazami danych oraz tworzenie systemów informatycznych.

Studia w trybie internetowym kierowane są również do osób niedowidzących, dzięki dostosowaniu materiałów dydaktycznych do ich potrzeb.

Organizacja studiów internetowych

Nauka na studiach internetowych (niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) wygląda następująco:

  1. Nauka przez internet poprzez system uczelniany Edux przez cały semestr.
  2. Sesja egzaminacyjna na koniec semestru na terenie uczelni.

W systemie uczelnianym Edux udostępnione są materiały edukacyjne. Każdego tygodnia student przerabia samodzielnie podany temat oraz realizuje zadania domowe i testy. Nie ma konieczności logowania się do systemu Edux w konkretnym terminie. W trybie online nie są organizowane ani wspólne wykłady ani ćwiczenia. Materiały edukacyjne mają postać html z dodanymi elementami multimedialnymi. Przykładowe materiały są dostępne na stronie:  https://gakko.pjwstk.edu.pl/mat/118/lec/index.html

Kontakt z prowadzącymi odbywa się w formie cotygodniowych, nieobowiązkowych konsultacji na platformie Microsoft Teams a także przy użyciu poczty elektronicznej Gmail.

Sesje egzaminacyjne (egzaminy, zaliczenia) odbywają się w standardowy sposób na terenie uczelni na koniec każdego semestru.  Sesja egzaminacyjna trwa zazwyczaj 4 dni (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek).

Studia rozpoczynają się od zdalnego szkolenia z zasad korzystania z platformy Edux. Informacja o dacie i sposobie dołączenia do tego szkolenia zostanie ogłoszona na około dwa tygodnie przed początkiem semestru.

Program (łączna liczba godzin 206)

Zobacz spotkanie on-line z Kierownikiem Studiów Zarządzanie wizerunkiem organizacji w nowych mediach

 

Informacje organizacyjne

Organizacja zajęć:

Studia realizowane w dwóch trybach: zaocznym i internetowym i trwają dwa semestry (206 godzin).

Zajęcia na studiach w trybie zaocznym odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Studia realizowane są w trybie internetowym. Program studiów realizowany jest przez Internet przy użyciu Systemu EDUX.

Materiały dostępne są po zalogowaniu na platformie edukacyjnej EDUX. Edux dostępny przez wejście na stronę https://gakko.pjwstk.edu.pl/ i wybranie w menu po lewej stronie ekranu pozycji EDUX.

Kierownikiem Studiów jest prof. Lech Banachowski

Kontakt: lech@pjwstk.edu.pl

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Opłaty:
Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK
Czesne studia zaoczne 8 400 PLN / rok
Czesne studia internetowe 7200 PLN / rok
Warunki udziału: zgłoszenie, przesłanie dokumentów, opłata wpisowego. Decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc jest ograniczona)

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Budynek B, sala 17
e-mail: podyplomowe@pja.edu.pl

Telefony:
(+48) 512 497 506
(+48) 22 58 44 597

Terminy zjazdów dla studiów zaocznych:
Sesja egzaminacyjna dla studiów internetowych: