Doradztwo zawodowe z mentoringiem spersonalizowanym – studia internetowe

 
 
 
 
 

Opis studiów

Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe z mentoringiem spersonalizowanym dla kandydatów
zainteresowanych nabyciem kwalifikacji do pracy jako doradca zawodowy i mentor dzieci i młodzieży
szkolnej oraz do pracy w instytucjach, firmach i placówkach specjalizujących się w doradztwie
personalnym w biznesie, jak również w sektorze publicznych i niepublicznych agencji doradztwa
kariery.

Do kogo są kierowane studia/adresaci

Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych zarówno I jak i II stopnia z uwzględnieniem
absolwentów studiów inżynierskich, a także jednolitych studiów magisterskich. W tej grupie, w
szczególności dla:

 • dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy chcą włączyć opiekę mentorską w pracę swoją i swojej szkoły;
 • osób, które interesują się problematyką planowania indywidualnych ścieżek rozwoju młodzieży i dorosłych;
 • osób pracujących w placówkach oświatowych (głównie w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, bursach, internatach) ośrodkach doradztwa zawodowego, centrach informacji i planowania kariery zawodowej w powiatowych urzędach pracy i innych instytucjach i placówkach związanych z edukacją i rynkiem pracy.

 

Absolwenci tego kierunku najczęściej:

 • planują włączenie zindywidualizowanych form wspierania ucznia w jego rozwoju w pracę
  szkoły;
 • planują realizację mentoringu w placówce;
 • widzą potrzebę lepszego doradztwa zawodowego dla swoich uczniów;
 • chcą pracować z uczniami w sposób spersonalizowany – dopasowywany do ich potrzeb;
 • szukają nieszablonowych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych;
 • chcą dokonać zmian w szkole, w której pracują;
 • planują zostać doradcą zawodowych w instytucjach związanych z rynkiem pracy;
 • zamierzają założyć lub zatrudnić się w prywatnych centrach doradztwa zawodowego;
 • zamierzają prowadzić działalność gospodarczą z zakresu doradztwa zawodowego;
 • współtworzą organizacje pozarządowe świadczące usługi doradcze lub akademickie biura
  karier.
 
Co wyróżnia te studia? 

Merytoryka
Program studiów obejmuje teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i zatrudnienia z
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, przybliża systemy poradnictwa zawodowego oraz
organizację i ewaluację działań doradczych. Ponadto oferuje szczegółowe zapoznanie się z
psychologicznymi podstawami wyboru zawodu, przybliża znajomość zawodoznawstwa, koncentruje
się na metodyce indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, wprowadza w świat
mentoringu spersonalizowanego i budowania relacji w procesie doradczym.
Uczestnicy studiów uzyskają także wiedzę o zawodach i kompetencjach przyszłości, poznają
instytucje i programy wspomagające aktywność zawodową w kraju i na świecie.

Wiedza i praktyka
Studia łączą ze sobą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Wyposażą w warsztat pracy i narzędzia
mentora i doradcy zawodowego z uwzględnieniem nowoczesnych technologii. Duża część zajęć
realizowana jest w formie ćwiczeń i warsztatów przygotowujących do pełnienia roli mentora i doradcy
zawodowego.
Słuchacze dokonają praktycznych analiz realiów rządzących współczesnym rynkiem pracy,
dodatkowo poszerzą swoje umiejętności psychologiczne w aspekcie pracy doradczej i mentorskiej,
uzyskają biegłość w przekazywaniu informacji zawodowej oraz strategicznym planowaniu kariery i
rozwoju zawodowego.

Networking
Po ukończeniu studiów słuchacze będą gotowi do pełnienia roli doradcy zawodowego w swoim
środowisku.
Uzyskają grupę wsparcia w swoim działaniu dzięki utrzymaniu sieci kontaktów z innymi słuchaczami,
a także z Instytutem Dobrej Edukacji – odpowiedzialnym za merytoryczną stronę studiów.

Wartość dodana
Po ukończeniu tych studiów będziesz:
➢ potrafił/a w sposób atrakcyjny zaprezentować siebie na rynku pracy;
➢ gotowy do podjęcia zmiany;
➢ otwarty na podejmowanie niestandardowych działań w organizowaniu ścieżek rozwojowych
dla młodzieży i dorosłych;
➢ miał/a możliwość uzyskania wsparcia w Instytucie Dobrej Edukacji w sprawach związanych z
wdrożeniem mentoringu w pracy szkół i placówek.

Wykładowcy

Wśród kadry są m.in.:
Mariola Fanselow – pedagog, doradca zawodowy, współpracuje z firmami szkoleniowymi, prowadzi
szkolenia w obszarze komunikacji interpersonalnej, motywacji, bilansu mocnych i słabych stron,
budowania zespołu, w ramach konsultacji indywidualnych dokonuje analizy potencjału, weryfikacji
umiejętności, potrzeb edukacyjnych, opracowuje indywidualne plany rozwoju zawodowego, od 2019
roku jest Prezeską Fundacji Wspólna Przestrzeń.

Marta Kuzio-Wojda – ekonomistka i doradca zawodowy, doświadczony szkoleniowiec i realizatorka
wielu projektów europejskich, wieloletni doradca i koordynatorka pracy doradców edukacyjno-zawodowych Fundacji Dorastaj z Nami
Ida Lis – psycholog z 20-letnim stażem, doradca zawodowy. Obecnie prowadzi własny gabinet
psychologiczny i wciąż ma kilkanaście godzin w szkole ponadpodstawowej. Prowadziła zajęcia dla
dorosłych w szkołach policealnych oraz wiele szkoleń dla różnych instytucji z szerokiego wachlarza z
tematyki psychologicznej. Propagatorka wiedzy o zdrowiu psychicznym.

Piotr Kalisz – doświadczony członek zarządu dużych organizacji, doradca i menedżer ponad 500-
osobowych zespołów, przenoszący je na wyższy poziom efektywności i zaangażowania. Od 20 lat
związany z branżą doradczą, finansową i usługową. Jego misja osobista to nieustanne dzielenie się
wiedzą i inspirowanie innych do rozwoju i zmiany przez realizowanie nowych wyzwań, tworzenie i
wspólne doświadczanie.

Justyna Januszewska – doświadczona dyrektorka szkół i placówek oświatowych, ostatnio dyrektorka
Akademii Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Instytut
Dobrej Edukacji, pedagog specjalny, doradca zawodowy, psychoterapeuta systemowy rodzin i par, a
także współzałożycielka placówek przedszkolnych za granicą tworzonych w ramach projektów
pomocowych w Afryce.

Program (łączna liczba godzin 240)

Studia są realizowane w wymiarze 240 godzin:

 • 5 zjazdów online – 80 godzin zajęć prowadzonych online w czasie rzeczywistym;
 • 160 godzin zajęć prowadzonych w trybie e-learning

Warunki udziału

Zgłoszenie, przesłanie dokumentów, opłata wpisowego. Decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc
jest ograniczona).

Warunki ukończenia studiów

 • uczestnictwo w zajęciach w wymiarze co najmniej 80% czasu ich trwania;
 • zaliczenie przedmiotów z programu studiów;
 • zaliczenie zadań praktycznych realizowanych w trakcie kursu internetowego;
 • przygotowanie e-portfolio podsumowującego pracę słuchacza w trakcie studiów.

 

Informacje organizacyjne

Kierownikiem Studiów jest Joanna Berdzik 

Kontakt: joanna.berdzik@dobraedukacja.edu.pl

Studia roczne / dwa semestry (240 godzin)
5 zjazdów

Opłaty

Opłata za całe studia: 3900 PLN + 300 zł wpisowego (płatnego na pierwszym etapie rekrutacji)
I semestr – 1950 PLN (pierwsza rata płatna do 5 marca)
II semestr – 1950 PLN (druga rata płatna do 5 października)
Możliwość płatności w ratach.
Zniżki:
a. dwie i więcej osób ze szkół prowadzonych przez ten sam organ prowadzący, cena od osoby – 3500 PLN + 300 zł wpisowego (płatnego na pierwszym etapie rekrutacji)
I semestr – 1750 PLN
II semestr – 1750 PLN
b. przedstawiciele inicjatyw edukacyjnych objętych współpracą ze Stowarzyszeniem Dobra Edukacja,
cena od osoby – 3100 PLN + 300 zł wpisowego (płatnego na pierwszym etapie rekrutacji)
I semestr – 1550 PLN
II semestr – 1550 PLN

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Budynek B, sala 17
e-mail: podyplomowe@pja.edu.pl

Telefony:
(+48) 512 497 506
(+48) 22 58 44 597

Terminy zjazdów: