Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną – studia internetowe

 
 
 
 
 

Opis studiów

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną umożliwiają nabycie
kwalifikacji do zarządzania szkołami i placówkami. Poza uzyskaniem uprawnień potrzebnych do
kierowania szkołą, wartością jest zdobycie wiedzy i doświadczeń umożliwiających zmianę w szkole, a
także założenie i prowadzenie własnej placówki oświatowej.

Do kogo są kierowane studia/adresaci
Proponowany kierunek studiów podyplomowych skierowany jest do absolwentów wyższych studiów
posiadających tytuł magistra lub licencjata, którzy są zainteresowani zdobyciem kompetencji w
zakresie indywidualizacji procesu nauczania oraz chcą zdobyć kwalifikacje z zakresu zarządzania
oświatą, a więc do:

 • osób, które interesują się edukacją i zajmują się jej problematyką;
 • osób pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego, kandydatów na dyrektorów szkół i
  placówek oświatowych oraz przygotowujących się do pełnienia innych funkcji kierowniczych
  w oświacie;
 • nauczycieli zainteresowanych pracą w szkole w innowacyjny, spersonalizowany sposób;
 • osób planujących utworzenie szkoły niepublicznej. 

 

Absolwenci tego kierunku najczęściej:

 • dokonują zmian w szkole, w której pracują;
 • przystępują do konkursów na stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, oświatowych;
 • chcą pracować z uczniami w sposób spersonalizowany – dopasowywany do ich potrzeb;
 • szukają nieszablonowych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych;
 • planują zostać szefami szkół lub włączyć się do kadry zarządzającej szkołami;
 • przygotowują się do założenia szkoły niepublicznej, w których chcą realizować autorską
  koncepcję pracy;
 • już kierują szkołą niepubliczną, ale chcą uzyskać wsparcie w organizowaniu jej pracy w
  sposób nowoczesny, z uwzględnieniem standardów dobrej edukacji – uspołecznienia,
  spersonalizowanej opieki nad uczniem, oceniania wspierającego rozwój dziecka.
Co wyróżnia te studia? 

Merytoryka
Uczestnicy otrzymują bogatą wiedzę na temat pracy placówki edukacyjnej wdrażającej edukację
spersonalizowaną, nastawioną na realizację potrzeb wszystkich uczniów, zostaną przygotowani do
stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań. Nabędą kompetencje do organizowania
edukacji w sposób zapewniający wysoką jakość i gwarantujący wykorzystanie szans na rozwój ich
uczniów i wychowanków.
Nauczą się stosować personalizację procesu edukacji, w tym zasady prowadzenia opieki mentorskiej
nad uczniami, organizacji zajęć w sposób nie klasowo-lekcyjny, oceniania wspierającego rozwój
ucznia, organizowania współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców, organizacji pracy własnej ucznia.
Nauczą się konfigurować i wykorzystywać spersonalizowane środowisko kształcenia w celu
zwiększenia indywidualizacji kształcenia i włączenia idei sieci społecznościowych w proces edukacji.
Uzyskają też dostęp do metodyki tworzenia profesjonalnych materiałów zdalnych i platformy e-learningowej, która umożliwi wdrożenie w praktyce koncepcji włączania uczniów w proces
kształcenia.

Wiedza i praktyka
Studia łączą ze sobą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Duża część zajęć realizowana jest w formie
ćwiczeń i warsztatów przygotowujących do wdrożenia zmiany w szkole i pełnienia funkcji
przywódczych.
Absolwenci zdobędą praktyczne umiejętności możliwe do wykorzystania we własnej pracy. Nauczą
się m.in. czytania dokumentów i rozumienia przepisów prawa oświatowego, ustalania strategii
wspierających ucznia z określonymi problemami, będą analizowali dobre praktyki oraz dokonywali
studium przypadku.

Networking
Po ukończeniu studiów słuchacze będą gotowi do pełnienia roli lidera w swoim środowisku, będą
promować i rozwijać ideę edukacji rozwijającej kreatywność, dającej uczniom dużo twórczej wolności,
a jednocześnie dbającej o ich potrzeby, talenty, zainteresowania.
Uzyskają grupę wsparcia w swoim działaniu dzięki utrzymaniu sieci kontaktów z innymi słuchaczami,
a także z Instytutem Dobrej Edukacji – odpowiedzialnym za merytoryczną stronę studiów.

Wartość dodana
Po ukończeniu tych studiów będziesz:
➢ potrafił/a krytycznie analizować problematykę edukacji;
➢ rozumiał/a kontekst funkcjonowania szkół i miał/a świadomość wpływu na ten kontekst;
➢ gotowy do podjęcia zmiany;
➢ otwarty na podejmowanie niestandardowych działań w organizowaniu edukacji na każdym
poziomie;
➢ miał/a możliwość uzyskiwania wsparcia w Instytucie Dobrej Edukacji w sprawach związanych
z organizacją pracy szkół i placówek.

Wykładowcy

Wśród kadry są m.in.:
Joanna Berdzik, kierownik studiów podyplomowych  joanna.berdzik@dobraedukacja.edu.pl – ekspert
edukacyjny w Instytucie Dobrej Edukacji, wiceminister edukacji w latach 2011-2015, wcześniej
dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, dyrektor szkoły, współzałożycielka i wieloletnia prezeska
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, koordynatorka wielu twórczych
projektów edukacyjnych;

dr Anna Florek – wicedyrektorka Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, wcześniej pracownik naukowodydaktyczny w Zakładzie Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, autorka materiałów
edukacyjnych z przedmiotów chemia i przyroda, artykułów naukowych z zakresu badań w edukacji
chemicznej i przyrodniczej;

Justyna Januszewska – doświadczona dyrektorka szkół i placówek oświatowych, ostatnio dyrektorka
Akademii Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Instytut
Dobrej Edukacji, pedagog specjalny, doradca zawodowy, psychoterapeuta systemowy rodzin i par, a
także współzałożycielka placówek przedszkolnych za granicą tworzonych w ramach projektów
pomocowych w Afryce;

Joanna Wrona – ekspertka portalu Lex w zakresie opieki nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami,
dyrektorka Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN w latach 2011-2015;

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz – socjolog, pracuje w Zakładzie Zarządzania w Edukacji w Instytucie
Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, brał udział w roli badacza i eksperta, w projektach
krajowych i międzynarodowych w zakresie m.in. kształcenia dorosłych, decentralizacji systemów
zarządzania, aktywnych metod nauczania, w latach 1999-2006 kierownik programu Szkoła Ucząca
Się w CEO, w latach 2009-2015 koordynator projektu dotyczącego nadzoru pedagogicznego oraz
przywództwa edukacyjnego realizowanego przez UJ oraz MEN;

Dorota Kulesza-Tałan – trenerka, edukatorka i ekspertka w sektorze edukacji z wieloletnim
doświadczeniem zarządzania szkołą. Obecnie terapeutka pracująca w nurcie Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, interwentka kryzysowa i fototerapeutka. Prowadzi spotkania
rozwojowe, coachingowe i terapeutyczne, a także treningi uważności i kreatywności dla osób
indywidualnych i grup. Autorka publikacji z zakresu wspierania zdolności i dobrostanu człowieka.

Andrzej Jasiński – naczelnik wydziału oświaty w gminie Jabłonna, wcześniej dyrektor szkoły,
koordynator projektów oświatowych w Ośrodku Rozwoju Edukacji, autor publikacji z zakresu
organizowania edukacji na różnych poziomach, ekspert edukacyjny;
Anna Nogaj – dyrektorka Akademii Dobrej Edukacji w Jabłonnie, pedagog specjalny, specjalistka w
zakresie organizowania pracy szkoły dla dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi;

Izabela Leśniewska – trener o ogólnopolskiej praktyce, dyrektor szkoły, członek Zarządu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Program (łączna liczba godzin 226)

Studia są realizowane w wymiarze 226 godzin:
 • 5 zjazdów online – 96 godzin zajęć prowadzonych online w czasie rzeczywistym;
 • 130 godzin zajęć prowadzonych w trybie e-learning
 

Warunki udziału

Zgłoszenie, przesłanie dokumentów, opłata wpisowego. Decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc
jest ograniczona).

Warunki ukończenia studiów

 • uczestnictwo w zajęciach w wymiarze co najmniej 80% czasu ich trwania;
 • zaliczenie przedmiotów z programu studiów;
 • zaliczenie zadań praktycznych realizowanych w trakcie kursu internetowego;
 • przygotowanie e-portfolio podsumowującego pracę słuchacza w trakcie studiów.

 

Informacje organizacyjne

Kierownikiem Studiów jest Joanna Berdzik 

Kontakt: joanna.berdzik@dobraedukacja.edu.pl

Studia roczne / dwa semestry (226 godzin)
5 zjazdów

Opłaty

Opłata za całe studia: 3900 PLN + 300 zł wpisowego (płatnego na pierwszym etapie rekrutacji)
I semestr – 1950 PLN (pierwsza rata płatna do 5 marca)
II semestr – 1950 PLN (druga rata płatna do 5 października)
Możliwość płatności w ratach.
Zniżki:
a. dwie i więcej osób ze szkół prowadzonych przez ten sam organ prowadzący, cena od osoby –
3500 PLN + 300 zł wpisowego (płatnego na pierwszym etapie rekrutacji)
I semestr – 1750 PLN
II semestr – 1750 PLN
b. przedstawiciele inicjatyw edukacyjnych objętych współpracą ze Stowarzyszeniem Dobra Edukacja,
cena od osoby – 3100 PLN + 300 zł wpisowego (płatnego na pierwszym etapie rekrutacji)
I semestr – 1550 PLN
II semestr – 1550 PLN

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Budynek B, sala 17
e-mail: podyplomowe@pja.edu.pl

Telefony:
(+48) 512 497 506
(+48) 22 58 44 597

Terminy zjazdów: